Arbetsgivarens ansvar för en trygg arbetsplats

Radon i inomhusmiljön utgör en allvarlig hälsorisk vid långvarig exponering. För att säkerställa en säker arbetsmiljö är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att eliminera hälsorisker för de anställda. Som anställd har du rätt att förvänta dig en trygg arbetsmiljö där radonhalterna är under kontroll.

För att garantera kontinuerlig övervakning av radonhalten måste regelbundna mätningar utföras i alla lokaler där arbetstagare spenderar mer än 4 timmar per dag, särskilt i bottenvåningar eller källarplan. Om det inte har gjorts någon mätning under de senaste 10 åren är det obligatoriskt att genomföra en radonmätning. Vid ombyggnationer eller förändringar i ventilationssystemet bör en ny mätning också utföras. Arbetsgivaren har ansvaret att ta reda på om tidigare mätningar har genomförts.

Varje år drabbas cirka 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av radonexponering. Det gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Radonhalterna kan vara förhöjda i inomhusmiljöer där vi tillbringar mycket tid, som bostäder och arbetsplatser där vi ofta exponeras under längre perioder. Därför är det av yttersta vikt att mäta radonhalten på arbetsplatser och vidta lämpliga åtgärder om halterna är för höga.

På arbetsplatser genomförs radonmätningar i två steg. Först görs en grundläggande orienterande mätning och sedan eventuellt en kortare uppföljande mätning. Den grundläggande mätningen sträcker sig över minst 60 dagar under den kyligare perioden mellan 1 oktober och 30 april. Spårfilmsdosor används för att mäta radonhalten i de lokaler där personalen vistas. Efter mätperiodens slut analyseras dosorna och en rapport upprättas för att utvärdera resultaten. Arbetsgivaren får svar på resultaten inom cirka en vecka.

Genom att vidta åtgärder för att övervaka och kontrollera radonhalten på arbetsplatsen kan arbetsgivaren säkerställa en trygg miljö för de anställda. En aktiv hantering av radonrisker är avgörande för att minska risken för lungcancer och främja hälsan och välbefinnandet hos alla på arbetsplatsen.