Radon i hus

För att upptäcka radon i hus krävs mätning. Det rekommenderade riktvärdet för radon i hus och allmänna lokaler är 200 Bq/m3. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer och utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning, vilket resulterar i omkring 500 fall årligen.

Radon kan tränga in i våra bostäder från olika håll, inklusive marken, byggnadsmaterial som blåbetong, och hushållsvattnet. Den största källan är markradon, som sipprar in i bostäder genom otätheter i grundkonstruktionen. Blåbetong, använd mellan 1929 och 1975, är en annan källa. Cirka 400 000 svenska bostäder innehåller fortfarande detta material och finns särskilt i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Radon i hushållsvattnet kan bli ett bekymmer vid egenborrade brunnar och kan resultera i högre halter inomhus vid användning av dusch eller diskning.

För att uppnå pålitliga resultat och ett årsmedelvärde är det nödvändigt att utföra radonmätningar under eldningssäsongen, från den 1 oktober till den 30 april, med en minsta mätperiod på två månader, vilket kallas långtidsmätning. Mätdosor från SWEDAC-ackrediterade laboratorier möjliggör en enkel och självständig genomföring av mätningen, följt av en rapport inom cirka en vecka efter analys.

Radonmätning är särskilt viktigt i följande situationer: vid köp eller försäljning av bostad, efter renoveringar eller ombyggnationer, vid byte av ventilationssystem eller värmesystem, vid nybyggnation, om det har gått över tio år sedan senaste mätningen, eller om det finns en misstanke om radon. Korttidsmätning, en alternativ metod vid tidsbegränsningar, bör pågå minst 7–10 dagar och användas vid specifika händelser som husköp eller genomförda åtgärder.

Förhöjda radonhalter över 200 Bq/m3 kräver omedelbara åtgärder. Identifiering av källan är avgörande för att vidta lämpliga steg. Åtgärder kan innefatta förbättrad ventilation, tätningsåtgärder eller isolering beroende på källan. För radon i hushållsvattnet kan luftning innan det når bostaden vara effektivt. Genom att förstå och aktivt hantera potentiella problem med radon kan du säkerställa en trygg och hälsosam boendemiljö för dig och din familj. Beställning av radonmätare från ett ackrediterat laboratorium ger dig möjligheten att ta kontroll över radonhalten i ditt hem redan idag!