Tio vanliga frågor och svar om radon och radonmätning

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan finnas i våra bostäder och utgöra en hälsorisk. För att hjälpa dig att förstå mer om radon och hur man mäter det, besvarar vi här några vanliga frågor.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i marken och i vissa byggnadsmaterial som blåbetong. 

Varför är radon farligt?

Radon kan öka risken för lungcancer om man exponeras för det under lång tid. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och uppskattas orsaka cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige.

Hur kan jag mäta radon i mitt hem?

För att mäta radon kan du använda mätdosor som placeras ut i olika rum enligt instruktionerna. När mätperioden är slut skickar du dem till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Hur länge ska jag mäta radon?

En rekommenderad mätperiod för en långtidsmätning är minst två månader under vinterhalvåret. Det ger ett tillförlitigt årsmedelvärde. 

Vad är ett säkert radonvärde?

Folkhälsomyndigheten har fastställt att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i inomhusluften. Om mätresultatet visar en högre halt bör åtgärder vidtas för att minska radonhalten.

Vilka åtgärder kan vidtas för att minska radonhalten?

Det finns olika metoder för radonsanering, inklusive förbättring av ventilationen, tätningsåtgärder och installation av radonsug. Åtgärderna varierar beroende på husets konstruktion och källan till radonet.

Vad händer om radonhalten är för hög?

Om radonhalten i ditt hem överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3, bör du överväga att vidta åtgärder för att minska exponeringen. Kontakta en certifierad expert på radon för råd och hjälp.

Är alla bostäder drabbade av radon?

Nej, radonhalten kan variera från plats till plats. Vissa områden har högre naturliga halter av radon än andra. Det är därför viktigt att mäta radonhalten i varje specifik bostad.

Behöver man mäta radon om man bor högt upp i ett flerfamiljshus?

Ja, även högre våningsplan i flerfamiljshus kan ha förhöjda radonhalter. Radon kan tränga in genom sprickor och otätheter i byggnaden och även nå de översta våningarna.

Hur ofta bör jag mäta radon?

Det finns inget lagkrav för hur ofta man ska mäta radon i sin bostad. Men det rekommenderas att göra en ny mätning om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen gjordes eller om det har skett renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten.

Genom att vara medveten om radon och regelbundet mäta radonhalten i ditt hem kan du vidta åtgärder för att skydda dig själv och din familj. Kom ihåg att konsultera experter och certifierade företag för rådgivning och hjälp med radonsanering!

Realaterad information
Was ist Radon
Radon messen an Arbeitsplätzen oder öffentlichen Gebäuden