Viktiga fakta om blåbetong och radon

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som användes mellan 1929 och 1975. Materialet innehåller radium, som i sin tur ger upphov till radon. Blåbetong avger inte bara radon utan även gammastrålning. Höga radonhalter kan vara mycket farliga och kan leda till lungcancer. I Sverige anses omkring 500 personer varje år drabbas av lungcancer på grund av radon.

Blåbetong, tillverkad av alunskiffer, var ett vanligt byggmaterial mellan 1929 och 1975. Materialet användes i såväl enfamiljshus som flerfamiljshus. I mindre hus kan det finnas i väggar och ibland i bjälklag. I flerbostadshus kan det förekomma i ytterväggar, icke-bärande innerväggar och ibland i bärande innerväggar eller som värmeisolering på bjälklag.

Radonmätning är det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö. Mätningen sker i enheten becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Gränsvärdet på 200 Bq/m3 gäller för bostäder och allmänna lokaler som årsmedelvärde. Långtidsmätning ger ett pålitligt årsmedelvärde medan korttidsmätning ger en indikation om eventuella radonproblem.

Om mätningen visar förhöjda radonhalter, bör man utreda orsakerna. En gammamätning kan visa om det beror på blåbetong

Vid en radonbesiktning kan experter fastställa hur radon tränger in i huset och rekommendera lämpliga åtgärder för sanering. Priset för radonsanering varierar beroende hus och omfattning.

Att mäta radon är enkelt. Radonmätare beställs, placeras ut enligt instruktioner och skickas tillbaka efter mätperiodens slut. Efter cirka en vecka får man en ackrediterad mätrapport som indikerar eventuella förhöjda radonhalter. Detta är avgörande för att säkerställa hälsosam inomhusluft.

Radon orsakar cirka 500 fall av lungcancer årligen i Sverige. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns ungefär 325 000 bostäder i Sverige där radonhalterna överskrider det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3. Radonhalten kan inte fastställas utan att en radonmätning utförs.